كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
.
اخبار
اخبار
بازديدها
تقويم
سامانه های الکترونیک
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
همايش ها
ورود
نكات مهم آيين نامه آموزشي
  • دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مي تواند حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي انتخاب كند و حداكثر واحد مجاز انتخابي در دوره تابستاني 8 واحد است .
  • اگر معدل دانشجويي در يك نيمسال حداقل 17 باشد ، در نيمسال تحصيلي بعد مي تواند حد اكثر تا 24 واحد درسي را اخذ نمايد .
  • در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو مي تواند تا 24 واحد اخذ نمايد مشروط بر اينكه معدل نيمسال قبل آن كمتر از 12 نباشد.
  • واحدهاي انتخابي دانشجو در ابتداي هر نيمسال تحصيلي (به جز آخرين نيمسال تحصيلي) به هر دليلي نبايد كمتر از 12 واحد درسي باشد . در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان نيمسال بنا به دلايلي موجه و خارج از اراده ي دانشجو (به تشخيص دانشگاه ) به كمتر از 12 واحد درسي برسد . اين نيمسال به عنوان يك نيمسال تحصيلي كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود .
  • در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها دو درس نظري باقيمانده داشته باشد مي تواند آن دو درس را به صورت معرفي به استاد بگذراند.
  • تعداد واحدهاي جبراني براي رشته هاي غير مرتبط در كارشناسي ناپيوسته 6 واحد و در كارشناسي بسته به نوع وروددانشجو به دانشگاه ( از دروس پيش نياز ) حداكثر 10 واحد مي باشد . نمره دروس جبراني در معدل نيمسال و كل محاسبه نمي شود .
  • دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي از رعايت مقررات مربوط به پيش نياز (تقدم و تأخر) دروس معاف است .
  • در صورتيكه دانشجو درس پيش نياز را انتخاب كند و از آن نمره مردودي بگيرد مي تواند آن درس را با پس نياز آن به طور همزمان انتخاب نمايد و در صورت عدم قبولي در درس پيش نياز، دانشجو موظف است تا زماني كه نمره قبولي كسب كند آن درس را بلافاصله در نيمسالهاي تحصيلي بعد انتخاب نمايد . 
  • حضور دانشجو در كلاسهاي رفع اشكال درسهاي نظري الزامي نمي باشد ولي حضور در كلاسهاي عملي ( آزمايشگاهي ، كارگاهي ) يا درسهايي كه بخشي از آن عملي است ، الزامي مي باشد .  
 
امتیاز دهی