كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1394/8/12 سه‌شنبه
آدرس دانشگاه: کنگان ،بلوار امام ، خیابان دانشگاه، - کد پستی: 7557131714
---------------------------------------------------------------------------------------------------

آدرس پست الکترونیکی دانشگاه: kng.edari@yahoo.com
آدرس پست الکترونیکی ریاست دانشگاه: a.abedee@yahoo.com
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره های تماس با خطوط  دانشگاه پیام نور مرکز کنگان :
( کد کنگان : 0773 )


شماره دورنگار دانشگاه پیام نور مرکز کنگان:  7233522
شماره تماس با مسئول حوزه ریاست :  7233521
ریاست 07737233525
مسئول دفتر رئیس 07737233521
مدیریت داخلی 07737233523
مدیریت آموزشی 07737233524
دبیرخانه و امور اداری 07737233522
کارشناسان آموزش 07737233520
07737233528
مدیریت مالی 07737233527
امورفرهنگی و روابط عمومی 07737233529
فارغ التحصیلان 07737233526
بيشتر